Aktualności

2018-11-09

Informujemy, że zmianie uległy godziny pracy PWD w ramach zajęć grupowych:

O projekcie

Projekt "Pomagamy na niebiesko" zakłada następujące wsparcie dla uczestników projektu:

 • Udział w zajęciach świetlicowych grupowych w ramach otwartego w ramach projektu placówki wsparcia dziennego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
 • Specjalistyczne konsultacje zewnętrzne – zgodnie z indywidualnym planem i potrzebami uczestnika projektu
 • Udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych– zgodnie z indywidualnym planem i potrzebami uczestnika projektu
 • Wsparcie dla rodziców / opiekunów prawnych
  • Szkolenia PECES – dla 4 rodziców/opiekunów posiadających dziecko z problemami w komunikowaniu się
  • Szkolenie „Strategia zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – dla 28 rodziców/opiekunów
  • Punkt wsparcia dla rodziców opiekunów
Grupę docelową projektu stanowi 28 dzieci / młodzieży w wieku od 3 do 18 lat (100% uczestników) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zamieszkujących na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, gminy Tczew i gminy Nowy Dwór Gdański. Ze wsparcia w ramach projektu będzie można korzystać tylko do ukończenia 18 roku życia.

Projekt „Pomagamy na niebiesko” nr wniosku RPPM.06.02.02-22-0044/17, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02 Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych.
Wartość projektu: 542 525,39 zł, wartość dofinansowania: 515 399,12 zł.
Liderem projektu jest Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego, partnerem: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko"

W dniach od 08.10.2018-12.10.2018 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Pomagamy na niebiesko” w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111 lub biurze partnera (Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy) przy ul. Jagiellońskiej 79/82 w Malborku.

Dokumenty rekrutacyjne:

Kontakt

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

 • Justyna Pawłowska - kierownik projektu, tel. 535 924 860
 • e-mail: biuro@mfrr.pl